• ביקורת ועריכת דוחות כספיים  לחברות.
  • סקירת דוחות תקופתיים לחברות (רבעוניים, חצי שנתי וכו' ).
  • עריכת דוחות כספיים בלתי מבוקרים לחברות.
  • ביקורת והגשת דוחות לרבות אישור ניהול תקין לעמותות וחברות לתועלת הציבור.
  • חוות דעת חשבונאיות.